Pravidlá súťaže

SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE WORKING TESTY (WT)

1. Úvod

a) Working test (WT) je súťaž za účelom zhodnotenia pracovných schopností rôznych plemien retrieverov bez nutnosti zastrelenia zveri.

b) Retriever je nenahraditeľným pomocníkom poľovníka počas poľovačky. Cieľom WT je vybrať najlepšie psy, ktoré majú dobrý temperament, dobrý marking, dobre používajú nos a preukazujú iniciatívu k práci.

c) Handling psa (navádzanie psa) je potrebné považovať iba ako nenahraditeľný doplnok k týmto kvalitám. Pes musí byť kľudný pri chôdzi pri nohe alebo na stanovisku a ochotne dodržiavať povely vodcu po vyslaní, aj keď pes nemal možnosť zapamätať si miesto dopadu.

2. Organizácia WT

a) WT musia byť navrhnuté osobou, osobami, ktoré majú praktické skúsenosti s prácou psa na poľovačke. Každému psovi musia byť v maximálnej možnej miere pripravené rovnaké podmienky s obmedzením vplyvu šťastia na minimum.

b) Počas priebehu WT sa musia organizátori vždy pokúsiť simulovať situácie, ktoré môžu nastať počas poľovačky. Musia taktiež zaistiť, aby boli testy navrhnuté tak, aby podporovali dobrú prácu poľovného psa a nebránili psom v markingu alebo v preukázaní prirodzených pracovných schopností. Je veľmi dôležité, aby strelci a hádzači boli umiestnení s ohľadom na tieto fakty.

c) Od skúšaného psa nesúceho dummy sa nesmie vyžadovať, aby sa pohyboval v tesnej blízkosti iného prinášajúceho psa.

d) Organizátori a rozhodcovia musia dbať na bezpečnosť psov a nesmú od nich vyžadovať prekonávanie nebezpečných prekážok.

3. Riadenie WT 

a) Rozhodnutie rozhodcov je konečné. Účastníci nesmú otvorene spochybňovať rozhodnutie rozhodcu, ani kritizovať usporiadateľa, terén alebo pomocníkov.

b) Organizátor má právomoc vyradiť psy zo súťaže a aj právo zamietnuť prihlášku.

c) Organizátor smie obmedziť počet štartujúcich na WT, pričom prednosť štartovať je daná dátumom prijatia prihlášky.

d) Rozhodcovia musia mať praktické skúsenosti s prácou psa na poľovačke a musia mať kvalifikáciu na posudzovanie FT alebo WT vydanú ich národnou kynologickou organizáciou, príp. organizáciou, ktorá WT v danej krajine organizuje.

e) Všetci psovodi sa musia riadiť pokynmi rozhodcov. Rozhodcovia majú právo vylúčiť z WT hociktorého psa, ktorého psovod sa nemieni podriadiť ich príkazom alebo zámerne prekáža inému súťažiacemu alebo jeho psovi.

f) Žiadny zo súťažiacich sa nesmie pohybovať s hárajúcou fenou v mieste konania WT alebo znečistiť akékoľvek miesto, ktoré bude použité súťažiacimi psami.

g) Na WT môžu psy štartovať v 4 výkonnostných triedach: E – newcomers, L – beginners, M – novice, S – open. Pes, ktorý v jednej triede v rámci Európy získal 3-krát hodnotenie výborný, musí nabudúce štartovať vo vyššej triede. Ak sa pes kvalifikoval do vyššej triedy, návrat do nižšej triedy už nie je možný. Pes smie štartovať vo vyššej triede bez toho, aby sa do nej kvalifikoval.

h) Žiadny pes nesmie mať v priebehu súťaže obojok.

i) Žiadna osoba nesmie fyzicky trestať alebo kruto zaobchádzať so psom, pokiaľ sa nachádza v priestore skúšok WT. Také chovanie bude potrestané (po rozhodnutí rozhodcami) diskvalifikáciou.

4. Posudzovanie  

a) Na stanovište prichádza psovod so psom na vôdzke, následne mu rozhodca vysvetlí čo od nich očakáva. Rozhodcovia musia zaistiť, aby diváci boli primerane vzdialení od súťažiacich.

b) Rozhodcovia dajú psom príležitosť pracovať tak dlho, ako to bude potrebné a bude ich pritom dobre vidieť, že sú pri chuti. Hľadajú sa psy, ktorí budú potrebovať najmenej navádzania a z hľadiska špecifických vlôh retrieverov sa najviac budú páčiť.

c) U všetkých plemien retrieverov je zásadný dobrý marking s rýchlym uchopením aportu a rýchlym návratom. Rozhodca nebude tvrdo penalizovať psa za upustenie aportu z dôvodu opätovného pevného uchopenia, ale nesmie to byť zamenené s nedbalým prinášaním. Psy, ktoré ukážu schopnosť zapamätania si miesta dopadu a samostatnej práce, by mali byť umiestnené vyššie ako psy, ktoré musia byť navádzané k miestu dopadu.

d) Vylučujúce chyby a chyby, ktoré vedú k nulovému hodnoteniu, diskvalifikujú psa pre udelenie akejkoľvek ceny.

e) Rozhodcovia majú právo neudeliť žiadne ocenenie, ak podľa ich názoru súťažiace psy nepreukázali požadovanú úroveň.

f) Každá úloha je hodnotená bodmi.

g) Každá úloha je ohodnotená 10 alebo 20 bodmi. Získanie nuly (0) na jednej úlohe vedie k hodnoteniu neobstál – „non classified“ – NC. V prípade, že v rámci úlohy má byť prinesený viac ako jeden dummy, získanie nuly (0) za jeden dummy neznamená získanie nuly (0) za celú úlohu, ak je dodržané poradie prinesenia dummy.

5. Špecifické pokyny

a) Pri začiatku WT sa musí rozhodca ubezpečiť, že má v línii nastúpené správne psy so správnym štartovným číslom.

b) Pes musí ostať kľudný pri výstrele a dopade dummy a prinášať ho až na povel. Psy by mali byť testované aj z prinášania z vody a dohľadávky. Pes musí pokojne kráčať pri nohe psovoda.

c) Na WT môžu byť použité iba zelené štandardné dummy (500 g). Výnimka: Launcher dummy pri použití dummy launchera.

d) Ak sa pri hádzaní dummy používa streľba, táto musí predchádzať odhodeniu dummy, pričom strelec by nemal stáť ďalej ako 35 metrov od miesta dopadu. Pri blinde je použitie zbrane voliteľné.  Na streľbu sa používa štartovacia pištoľ kalibru 6 mm.

e) WT by mali obsahovať najmenej 4 disciplíny.

f) Vzdialenosť miesta dopadu dummy by nemala prekročiť 150 metrov.

g) Plusové body je možné získať za (v anglickom abecednom poradí):

 • control –  ovládateľnosť
 • delivery – odovzdanie dummy
 • drive – chuť k práci
 • natural marking – prirodzená schopnosť zapamätať si miesto dopadu dummy
 • nose – čuch
 • quiet handling – tiché navádzanie
 • speed in gathering retrieve – rýchlosť pri prinášaní
 • style – štýl

h) Ťažké chyby (v anglickom abecednom poradí):

 • bad control and/or disturbing the ground unnecessarily – zlá ovládateľnosť a/alebo zbytočné rušenie okolia
 • bad heeling –  zlá práca pri nohe
 • bad marking and/or bad memory of the fall – zlá schopnosť markingu a zapamätania si miesta dopadu
 • being overdependent on the handler – nadmerná závislosť na psovodovi
 • being restless and asking the handler’s attention at the post – nesústredenosť a vyžadovanie si pozornosti psovoda na stanovišti
 • noisy handling – hlasité navádzanie
 • sloppy retrieving – nedbalé prinášanie
 • working slowly and/or without much initiative – pomalá práca a/alebo práca bez veľkej iniciatívy

i) Chyby vedúce k nulovému hodnoteniu (v anglickom abecednom poradí):

 • chasing – prenasledovanie zveri
 • hunting with dummy in the mouth – dohľadávanie s dummy v papuli
 • changing retrieve –  zámena dummy
 • failing to enter water – neochota vstúpiť do vody
 • failing to retrieve – odmietnutie prinesenia dummy
 • gunshiness –  strach z výstrelu
 • out of control – neovládateľnosť psa
 • running in – vybehnutie bez povelu
 • whining, barking – kňučanie, štekanie

Pri takejto chybe, dvojica (psovod/pes) dostáva z úlohy nula (0) bodov. Dvojica smie pokračovať v plnení ostatných úloh.

j) Vylučujúce chyby (v anglickom abecednom poradí):

 • aggressive behavior – agresívne správanie
 • puncturing the dummy – prehryznutie dummy
 • physical punishment of the dog – fyzické trestanie psa

Pri vylučujúcej chybe, dvojici (psovod/pes) nie je dovolené pokračovať v súťaži.

5. Záverečné ustanovenia

Tento súťažný poriadok vychádza z pravidiel pre Medzinárodné pracovné testy pre retrievery (IWT), v anglickom origináli Rules for International Gundog Working Tests for Retrievers vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI).

Originál pravidiel IWT bol schválený Generálnym výborom FCI v Dortmunde v októbri 2010 s platnosťou od 1.1.2011. Úradným jazykom je angličtina.

Anglické výrazy v preklade napísané kurzívou sú uvedené z dôvodu jednoznačného výkladu pravidiel.

Príloha č.1

1. Popis úloh pre jednotlivé výkonnostné triedy

Pri posudzovaní psa rozhodca pozoruje, ako chodí pes pri nohe, ako je pokojný na stanovišti, ako používa nos, ako dokáže hľadať, aký má marking, ako uchopí dummy, prinesie a odovzdá, ako je ovládateľný a ako spolupracuje s vodcom. Na hodnotenie majú vplyv aj vrodené vlastnosti.

 Trieda E (newcomers class)

 • Základy poslušnosti – obedience

Pes musí ukázať, že je kľudný, že reaguje na povely psovoda (povelová technika nie je určená, každý psovod používa vlastné povely) a aj bez vôdzky chodí korektne vedľa nohy psovoda. Cieľom je overiť, že pes je schopný sprevádzať svojho psovoda bez toho, aby ho obmedzoval v pohybe a pozornosti aj v situácii, kedy je rušený prirodzenými vplyvmi okolia (simulované odhadzovaním dummy, pre ktoré pes nie je vyslaný). Psy môžu byť skúšané aj vo dvojiciach – nejedná sa však o klasický walk-up.

 • Marking

Pes musí ukázať, že je pozorný, sústredený a schopný zapamätať si miesto dopadu dummy, s tým, že na povel dummy rýchlo nájde a korektne prinesie. Psovod smie vyslať psa až na pokyn rozhodcu, do tej doby pes pokojne sedí, stojí alebo kráča pri nohe. Pri prinášaní môže byť vyžadované aj prekonanie terénnej prekážky – cesty, terénneho prechodu, krovia, atď. 

 • Marking na vode

Po výstrele je dummy hodený do vody alebo na protiľahlý breh. Pes musí ukázať, že vie korektne plávať. Keď dopláva k dummy, uchopí ho a čo najrýchlejšie sa vracia späť. Na brehu potom odovzdá dummy do ruky psovoda. Hodnotenie úlohy je rovnaké ako pri markingu na suchu.

 • Dvojitý marking – double marking

Pes si musí zapamätať dve miesta, kam boli odhodené dummy. Poradie pre prinesenie dummy určí rozhodca. Používajú sa veľké uhly až 180°.

 • Memory marking 

Skúša sa pamäť psa zapamätať si miesto dopadu dummy. Dummy je hodený ako pri markingu, potom však psovoda prejde so psom na iné miesto a vyšle ho až po určitej dobe. Je možný aj variant, keď pri návrate z predošlého markingu, bez toho, aby to pes videl, je na to isté miesto odhodený ďalší dummy. Po odovzdaní prvého dummy, je pes vyslaný pre druhý.

 • Dohľadávka – hunting

Vo vhodnom priestore je pohodených niekoľko dummy, pričom psovod, ani pes nesmú vidieť odhodenie dummy. Na pokyn rozhodcu psovod vyšle psa k dohľadávaniu dummy. Rozhodca určí hranicu priestoru, pozdĺž, ktorej sa môže psovod pri práci pohybovať. Rozhodca tiež určí koľko dummy musí pes priniesť.

Vo všetkých úlohách tejto triedy, by pracovná vzdialenosť medzi psom a dummy nemala presiahnuť 40 metrov.

Trieda L (beginners class)

V tejto triede môžu byť preskúšané všetky úlohy z triedy E a pokročilejšie typy úloh, do ktorých je možné zaraďovať aj rušivé momenty. V tejto triede je prvýkrát skúšané (prevažne na krátku vzdialenosť) jednoduché navádzanie psa do priestoru, kde leží dummy, pričom pes nevidel odhodenie, resp. položenie dummy, a psovodovi je miesto ozrejmené rozhodcom.

 • Poloblind – blind with shot

Dummy je odhodený alebo položený tak, aby to psovod ani pes nevideli. Rozhodca vysvetlí psovodovi kde leží dummy. Pomocník vystrelí smerom k miestu, kde leží dummy. Vzdialenosť strelca od položeného dummy by nemala byť väčšia ako 35 metrov. Psovod musí naviesť psa do tohto priestoru pomocou akustických (hlas, zvuk píšťalky) a vizuálnych (navádzanie rukou) povelov, pričom musí ostať na mieste, z ktorého bol vyzvaný vypustiť psa.

 • Walk-up

Skúša sa pokojná chôdza pri nohe v spojení s prinášaním. Skupina 2 a viac dvojíc (psovod/pes) postupujú v línii. Po výstrele je odhodený dummy a dvojice zostanú stáť. Na pokyn rozhodcu vyšle vyzvaný psovod svojho psa pre dummy. V priebehu prinášania musia ostatné psy zostať v kľude vedľa nohy svojho psovoda. Postupne sa preskúšajú všetky psy.

Vo všetkých úlohách tejto triedy, by pracovná vzdialenosť medzi psom a dummy nemala presiahnuť 60 metrov.

Trieda M (novice class)

V tejto triede môžu byť preskúšané všetky úlohy z tried E a L a nasledujúce typy úloh. Možné sú aj akékoľvek kombinácie týchto úloh.

 • Viacnásobný marking

Skúša sa schopnosť psa zapamätať si viac miest dopadu dummy. Pes pracuje až na pokyn rozhodcu a dummy prináša v poradí stanovenom rozhodcom.

 • Blind – blind without shot

Dummy je odhodený alebo položený tak, aby to psovod ani pes nevideli. Rozhodca vysvetlí psovodovi kde leží dummy. Miesto, kde sa nachádza dummy nemusí byť označené výstrelom. Psovod musí naviesť psa do tohto priestoru pomocou akustických (hlas, zvuk píšťalky) a vizuálnych (navádzanie rukou) povelov, pričom musí ostať na mieste, z ktorého bol vyzvaný vypustiť psa.

 • Spoločný pohon – drive

Psovodi so psami stoja na okraji pohonu. Pomocníci s lomozom „natláčajú zver“ na líniu psovodov so psami. Strelená zver je nahradená hádzanými dummy. Psy musia pokojne sledovať celé dianie na voľno pri nohe psovoda a pamätať si miesta dopadu dummy. Následne sú psy jednotlivo vysielané pre dummy. Psy môžu byť vysielané aj pre blindy položené na iných miestach, ako na ktorých prebehol pohon. Vtedy plní pohon funkciu rušivého momentu. Dummy, ktoré dopadnú do bezprostrednej blízkosti psov zoberú pomocníci. 

Vo všetkých úlohách tejto triedy, by pracovná vzdialenosť medzi psom a dummy nemala presiahnuť 100 metrov.

Trieda S (open class)

V tejto, najvyššej triede nie je obmedzený výber úloh. Je možné zadať akúkoľvek úlohu určenú pre nižšie triedy, pričom pracovná vzdialenosť medzi psom a dummy by nemala presiahnuť 150 metrov.

2. Hodnotenie

Vyhodnocuje sa pomer súčtu získaných bodov k maximálnemu počtu bodov za všetky úlohy zaokrúhlený na celé percentá.

Hodnotenie (SK)

Hodnotenie (EN)

Počet bodov

Výborný

Excellent

ak získa aspoň 90% bodov, pričom zo žiadnej úlohy nedostane nulové hodnotenie, 80-72 bodov

Veľmi dobrý

Very good

ak získa od 80% do 89% bodov, pričom zo žiadnej úlohy nedostane nulové hodnotenie, 71-63 bodov

Dobrý

Good

ak získa od 70% do 79% bodov, pričom zo žiadnej nedostane nulové hodnotenie, 62-56 bodov

Obstál

Passed

ak získa menej ako 70% bodov, pričom zo žiadnej úlohy nedostane nulové hodnotenie, 55 a menej

Neobstál

Non classified – NC

ak dostane z niektorej úlohy nulové hodnotenie              

Staňte sa Členom a Objavte Nový Svet

Vitajte v komunite Working Retriever SK!

Pred začatím vyplňovania prihlášky si, prosím, prečítajte Stanovy nášho klubu a Vykonávací predpis členstva, aby ste sa uistili, že naša komunita je pre vás tá pravá.

Detaily členského poplatku:

 • Výška ročného poplatku: 40€
 • Platnosť členstva: Od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Splatnosť poplatku: 31. januára, alebo ihneď po podaní prihlášky počas roka.

Možnosti platby:

 • Platba v hotovosti: Možná na našich klubových podujatiach alebo stretnutiach.
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

Ak sa Vaše meno líši s tým na bankovom účte, prosím, uveďte ho do poznámky ku platbe. S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.

Email *
Titul
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Trvalý pobyt *
Telefónne číslo *
Číslo uveďte v medzinárodnom formáte.
Som majiteľom plemena *
Občianstvo *
Som *
SPZ - Slovenský poľovnícky zväz

Podporte nás

MILÍ ČLENOVIA A PRIATELIA,
 
ak sa Vám páči, čo robíme a o čo sa v našom klube snažíme, budeme radi, ak sa rozhodnete nás podporiť poukázaním 2% z Vašich daní.
 
Poukázaním Vašich 2% asignáciou dane pomôžete fungovaniu nášho klubu. Zo získaných prostriedkov platíme náklady na tréningy a organizáciu našich súťaží.
 
Ak máte vo svojom okolí ľudí, prípadne firmy, ktoré chcú pomôcť dobrej veci, prípadne nie sú ešte rozhodnutí, prosíme, spomeňte si na nás.
 
Ďakujeme za Vašu podporu!
Naše údaje:
IČO: 42404789
NÁZOV: WORKING RETRIEVER SK
číslo účtu: SK7283300000002900883610
Pozývame Vás na Pravidlá súťaže

Uzávierka prihlášok:

Meno majiteľa / Owner's first name *
Priezvisko majiteľa / Owner's last name *
Zúčastním sa / I will attend
Email *
Telefónne číslo / Phone number *
Číslo uveďte v medzinárodnom formáte. / Enter the number in international format.
Trvalý pobyt / Permanent residency *
Členstvo v združení WR SK / Membership in WR SK *
Psovod / Handler
Vyplňte iba v prípade, ak psovod nie je majiteľom psa. / Fill in only if the handler is not the owner of the dog.
Trieda / Class *
Meno psa / Dog's name *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Plemenná kniha a číslo zápisu / Stud book and registration number *
Číslo mikročipu / Microchip number *
Dátum narodenia psa / Dog's date of birth *
Plemeno / Breed *
Pohlavie / Sex *
Otec psa / Father of the dog *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Matka psa / Mother of the dog *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Chovateľ psa / Breeder *
Kvalifikoval sa niekedy prihlásený jedinec na medzinárodnom CACIT Field Triale s hodnotením "Výborný" alebo "veľmi dobrý"? *
KDE a KEDY bola kvalifikácia získaná a KTO posudzoval?
Kvalifikačná kartička
Maximálna veľkosť je 4 MB prosím použite nástroj pre optimalizáciu obrázkov.
PDF, JPEG alebo PNG
Rodokmeň / Pedigree *
Maximálna veľkosť je 4 MB prosím použite nástroj pre optimalizáciu obrázkov.
PDF, JPEG alebo PNG
Prosím vyplňte všetky povinné polia

PRIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ A TERMÍN VÁM BUDE REZERVOVANÝ AŽ PO UHRADENÍ POPLATKU.

člen WRSK: ,- € / pes / trieda
nečlen WRSK: ,- € / pes / trieda
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

kód naskenujte cez bankovú aplikáciu

Ak sa Vaše meno líši s tým na bankovom účte, prosím, uveďte ho do poznámky ku platbe. S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.