Stanovy

Nášho občianskeho združenia

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Working Retriever SK

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia: Working Retriever SK, IČO: 42404789
 2. Sídlo občianskeho združenia: Záborská alej 365/58, 082 53 Petrovany

Článok 2

Ciele združenia

 1. Cieľom občianskeho združenia (ďalej aj OZ) je kynologická činnosť, ktorá je venovaná hlavne plemenám v skupine retrieverov. Svojou činnosťou zabezpečuje odborné a systematické zvyšovanie úrovne práce retrieverov na Slovensku tak, ako to vyplýva z histórie a súčasných trendov v Európe a Veľkej Británii.
 2. Občianske združenie vyvíja všetky svoje činnosti v súlade s vlastnými stanovami a vykonávacími predpismi, ktoré musia byť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, pri dodržiavaní morálnych a etických princípov.
 3. Občianske združenie pre dosiahnutie svojho cieľa vykonáva tieto hlavné činnosti:
  • organizácia výcviku, skúšok, súťaží a iných akcií súvisiacich s cieľom OZ,
  • vzdelávacia činnosť, popularizácia výcviku a tradičného spôsobu práce retrieverov,
  • publikačná činnosť, prevádzkovanie vlastnej web prezentácie, komunikácia na sociálnych sieťach,
  • vypracovanie a dodržiavanie skúšobných poriadkov, ktorými sa riadia akcie OZ,
  • prevádzkovanie objektov slúžiacich k výcviku,
  • spolupráca s lokálnymi aj zahraničnými subjektami, ktorých náplň práce je rovnaká alebo podobná cieľom OZ.
 4. Občianske združenie môže vyvíjať aj vedľajšie činnosti nesúvisiace priamo s cieľom OZ, ak tieto činnosti poslúžia na dosahovanie cieľa občianskeho združenia.

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členstvo v OZ je dobrovoľné. Každý člen musí súhlasiť so stanovami občianskeho združenia a riadiť sa nimi.
 2. Riadnym členom môže byť fyzická osoba – občan Slovenskej republiky, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Riadny člen môže hlasovať na členskej schôdzi a byť volený do orgánov združenia. Riadneho člena navrhuje členskej schôdzi výkonný výbor, pričom kandidát musí spĺňať podmienky definované príslušným vykonávacím predpisom.
 3. Spolupracujúcim členom môže byť tuzemská alebo zahraničná fyzická osoba, ktorá má záujem využívať výhody členstva v združení, okrem hlasovania na členskej schôdzi a možnosti byť volený do orgánov združenia. Ak záujemca o spolupracujúce členstvo nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, je potrebné priložiť súhlas zákonného zástupcu.
 4. Členstvo vzniká vyplnením prihlášky a uhradením členského príspevku, ktorého výšku a splatnosť upravuje príslušný vykonávací predpis.
 5. Členovia občianskeho združenia majú právo:
  • zúčastňovať sa na členských schôdzach,
  • podieľať sa na aktivitách OZ a napĺňaní jeho cieľov,
  • vznášať pripomienky k vykonávacím predpisom,
  • žiadať informácie a vysvetlenia od funkcionárov OZ.
 6. Členovia občianskeho združenia majú povinnosti:
  • dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
  • podľa svojho svedomia a podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  • platiť načas členské príspevky,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 7. Členstvo v občianskom združení zaniká:
  • doručením oznámenia o vystúpení člena z OZ,
  • úmrtím osoby,
  • rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení člena z dôvodu porušovania stanov alebo vykonávacích predpisov OZ,
  • nezaplatením členského v stanovenej lehote.

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi občianskeho združenia sú:
  1. členská schôdza ako najvyšší orgán OZ,
  2. výkonný výbor na čele s prezidentom OZ,
  3. kontrolná komisia ako kontrolný orgán OZ.
 2. Členská schôdza je tvorená riadnymi členmi OZ. Zvoláva ju prezident OZ na základe rozhodnutia výkonného výboru najmenej 30 dní pred jej konaním, minimálne 1 krát ročne. Výkonný výbor môže kedykoľvek zvolať členskú schôdzu samostatne, alebo ak o to požiada kontrolná komisia alebo aspoň 3/5 riadnych členov. Pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta sa zvoláva členská schôdza, na ktorej je volený prezident združenia a kontrolná komisia. V prípade, že prezident nedokončí z akéhokoľvek dôvodu svoje funkčné obdobie, kontrolná komisia zvolá členskú schôdzu za účelom zvolenia nového prezidenta, pričom funkčné obdobie prezidenta zostáva zachované.Členská schôdza je uznášaniaschopná, aj bez zvolania prezidentom alebo výkonným výborom, ak sa jej zúčastní viac ako 3/5 riadnych členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe hlasovania nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov. Členská schôdza vykonáva a zodpovedá za tieto činnosti:
  1. volí prezidenta OZ na funkčné obdobie 3 roky,
  2. odvoláva prezidenta OZ,
  3. volí a odvoláva kontrolnú komisiu OZ,
  4. schvaľuje zmeny stanov,
  5. rozhoduje o závažných pripomienkach riadnych členov k vykonávacím predpisom,
  6. schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou komisiou OZ,
  7. schvaľuje prijatie nových riadnych členov,
  8. rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
  9. podieľa sa na riadnej činnosti OZ.
 3. Štatutárom je prezident, ktorý koná navonok v mene občianskeho združenia samostatne.
 4. Výkonný výbor je vždy trojčlenný, riadi činnosť OZ. Tvorí ho prezident a ďalší dvaja riadni členovia, ktorých prezident menuje a odvoláva na základe vlastného uváženia. Funkčné obdobie výkonného výboru sa zhoduje s funkčným obdobím prezidenta, ktorý výkonný výbor menoval. Výkonný výbor rozhoduje o svojom konaní hlasovaním nadpolovičnou väčšinou a svoje hlasovania zverejňuje členom združenia. Výkonný výbor vypracováva vykonávacie predpisy, ktoré zverejňuje členom združenia. Ak členovia združenia nevznesú do 14 kalendárnych dní od jeho zverejnenia zásadnú pripomienku, nadobúda vykonávací predpis platnosť.
 5. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Kontrolná komisia je volená a odvolávaná členskou schôdzou, pričom musí mať vždy minimálne troch členov, jeden z nich je predseda komisie. Funkčné obdobie kontrolnej komisie sa zhoduje s funkčným obdobím prezidenta. Všetci členovia, orgány a funkcionári OZ jej musia byť nápomocní pri získavaní informácií, dokumentov a podkladov na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok.
 6. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou schôdzou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej schôdze menom, priezviskom a dátumom narodenia.
 7. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje prezident občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5

Zásady hospodárenia

 1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
 2. Výkonný výbor vypracuje na každý rok plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej schôdzi.
 3. Majetok slúži len na napĺňanie cieľa občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 4. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6

Zánik združenia

 1. O zániku združenia, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská schôdza 3/5 väčšinou hlasov. V prípade rozpustenia združenia menuje likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie vyrovnaním všetkých dlhov a záväzkov a s likvidačným zostatkom majetku naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Staňte sa Členom a Objavte Nový Svet

Vitajte v komunite Working Retriever SK!

Pred začatím vyplňovania prihlášky si, prosím, prečítajte Stanovy nášho klubu a Vykonávací predpis členstva, aby ste sa uistili, že naša komunita je pre vás tá pravá.

Detaily členského poplatku:

 • Výška ročného poplatku: 40€
 • Platnosť členstva: Od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Splatnosť poplatku: 31. januára, alebo ihneď po podaní prihlášky počas roka.

Možnosti platby:

 • Platba v hotovosti: Možná na našich klubových podujatiach alebo stretnutiach.
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

Ak sa Vaše meno líši s tým na bankovom účte, prosím, uveďte ho do poznámky ku platbe. S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.

Email *
Titul
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Trvalý pobyt *
Telefónne číslo *
Číslo uveďte v medzinárodnom formáte.
Som majiteľom plemena *
Občianstvo *
Som *
SPZ - Slovenský poľovnícky zväz

Podporte nás

MILÍ ČLENOVIA A PRIATELIA,
 
ak sa Vám páči, čo robíme a o čo sa v našom klube snažíme, budeme radi, ak sa rozhodnete nás podporiť poukázaním 2% z Vašich daní.
 
Poukázaním Vašich 2% asignáciou dane pomôžete fungovaniu nášho klubu. Zo získaných prostriedkov platíme náklady na tréningy a organizáciu našich súťaží.
 
Ak máte vo svojom okolí ľudí, prípadne firmy, ktoré chcú pomôcť dobrej veci, prípadne nie sú ešte rozhodnutí, prosíme, spomeňte si na nás.
 
Ďakujeme za Vašu podporu!
Naše údaje:
IČO: 42404789
NÁZOV: WORKING RETRIEVER SK
číslo účtu: SK7283300000002900883610
Pozývame Vás na Stanovy

Uzávierka prihlášok:

Meno majiteľa / Owner's first name *
Priezvisko majiteľa / Owner's last name *
Zúčastním sa / I will attend
Email *
Telefónne číslo / Phone number *
Číslo uveďte v medzinárodnom formáte. / Enter the number in international format.
Trvalý pobyt / Permanent residency *
Členstvo v združení WR SK / Membership in WR SK *
Psovod / Handler
Vyplňte iba v prípade, ak psovod nie je majiteľom psa. / Fill in only if the handler is not the owner of the dog.
Trieda / Class *
Meno psa / Dog's name *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Plemenná kniha a číslo zápisu / Stud book and registration number *
Číslo mikročipu / Microchip number *
Dátum narodenia psa / Dog's date of birth *
Plemeno / Breed *
Pohlavie / Sex *
Otec psa / Father of the dog *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Matka psa / Mother of the dog *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Chovateľ psa / Breeder *
Kvalifikoval sa niekedy prihlásený jedinec na medzinárodnom CACIT Field Triale s hodnotením "Výborný" alebo "veľmi dobrý"? *
KDE a KEDY bola kvalifikácia získaná a KTO posudzoval?
Kvalifikačná kartička
Maximálna veľkosť je 4 MB prosím použite nástroj pre optimalizáciu obrázkov.
PDF, JPEG alebo PNG
Rodokmeň / Pedigree *
Maximálna veľkosť je 4 MB prosím použite nástroj pre optimalizáciu obrázkov.
PDF, JPEG alebo PNG
Prosím vyplňte všetky povinné polia

PRIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ A TERMÍN VÁM BUDE REZERVOVANÝ AŽ PO UHRADENÍ POPLATKU.

člen WRSK: ,- € / pes / trieda
nečlen WRSK: ,- € / pes / trieda
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

kód naskenujte cez bankovú aplikáciu

Ak sa Vaše meno líši s tým na bankovom účte, prosím, uveďte ho do poznámky ku platbe. S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.