Pravidlá súťaže

Medzinárodné Pravidlá pre Field Trial Retrieverov

Článok 1 – Cieľ
Retriever je nenahraditeľný pomocník pri práci po výstrele. Cieľ skúšky je výber najlepších psov, ktorí majú prirodzené vlohy na dohľadávanie zveri, správny temperament,
dobrý marking (pamäť na poradie a miesto dopadu ulovenej zveri), ktorí majú dobrý čuch, mäkký úchop zveri a iniciatívne pracujú.
Usmerňovanie psa sa považuje za nevyhnutné doplnenie jeho kvalít. Pes sa má pokojne správať na stanovišti alebo pri chôdzi pri nohe a má sa ochotne nechať usmerniť vodičom ak zver dopadla na miesto, ktoré nemal možnosť vidieť.

Čl. 2 – Organizácia
Medzinárodné Field Trialy sa musia organizovať počas oficiálnej poľovačky v priebehu poľovnej sezóny usporiadateľskej krajiny. Field trial by sa mal čo najviac podobať bežnej poľovačke a etika by mala byť vždy najvyššou prioritou.
V súlade so závermi generálneho zhromaždenia FCI v Insbrucku v roku 1976 („FCI udeľuje CACIT len na skúškach so živou zverou“), FCI-CACIT Field Trialy pre Retrieverov sa môžu konať iba počas skutočnej poľovačky, so zverou, ktorá nebola počas súťaže vypustená, a s ktorou nebolo počas súťaže žiadnym spôsobom manipulované (so živou ani s mŕtvou). Každá krajina má svoje vlastné poľovné predpisy a tradície, ale zver by mala byť pred začiatkom súťaže úplne voľná. Po začatí súťaže sa nesmú používať žiadne vypúšťacie prepravky, bedne, ani iné systémy.

CACIT nesmie byť udelený pri skúškach so studenou zverou.

Článok 3 – Organizátori
Súťaž organizujú združenia, ktoré patria k organizáciám uznaným FCI. Organizátori vykonajú spolu s poľovníkmi všetko potrebné pre úspešný priebeh súťaže. Sú zodpovední za dodržanie platného skúšobného poriadku.Strelcov vyberajú organizátori alebo správca revíru. Usporiadateľská a hostiteľská krajina nemusia byť totožné. Ak chce organizátor zorganizovať Medzinárodný Field Trial v inej hostiteľskej krajine je to možné, ak s tým súhlasia obe národné kynologické organizácie.

Článok 4 – Priebeh skúšky
FCI-CACIT Field trialy môžu prebiehať na streleckom stanovišti (drive) – psi zostávajú sedieť na stanovišti, alebo počas pohonu (walk up) – psi idú pri nohe vodiča v línii, alebo kombináciou oboch. Ak je to možné, je žiadúce skúšať psov vo vode.
a) Pri pohone (walk up) sa rozhodcovia, psovodi a strelci (najmenej dvaja na rozhodcu alebo dvojicu rozhodcov) pohybujú vpred v jednej línii. Keď je zver zastrelená, línia sa zastaví a na pokyn rozhodcu je vyslaný pes, aby zver našiel a priniesol.
b) Na stanovišti (drive) sú psi rozostavení podľa pokynov rozhodcov tak, aby mali čo najlepšiu možnosť markingu. Pokiaľ sa tam nachádza iba mŕtva zver, psi by sa mali posielať až na konci
pohonu. Ak je zver poranená, rozhodcovi sa odporúča poslať psa okamžite, ak to situácia dovoľuje. Je to na uvážení rozhodcu.

Článok 5 – Národné predpisy
Keďže FCI-CACIT sa udeľuje v kombinácii s CACT, vnútorné predpisy každej krajiny zostávajú v platnosti, pokiaľ nie sú v rozpore s predpismi FCI. Ak sa vyskytujú
rozpory medzi predpismi FCI a národnými predpismi, rozhodujúce sú medzinárodné predpisy FCI.

Článok 6 – Prihlášky
Na FCI-CACIT Field Trial sa môžu zúčastniť všetky čistokrvné retrievery, ak majú rodokmeň uznaný FCI a v deň konania skúšky sú starší ako osemnásť (18) mesiacov a jeden (1) deň.

Článok 7 – Účasť
Ak je to potrebné, môže byť účasť na súťaži obmedzená len na základe zásluh (ocenenia z Open Field Trialov dosiahnuté podľa predpisov FCI alebo rovnocenných národných
predpisov). Účasť nemožno obmedziť na základe štátnej príslušnosti psa, majiteľa alebo psovoda ani na základe iných kritérií, ktoré nesúvisia s predtým dosiahnutými výsledkami.

Ak bude viac prihlásených ako počet štartovacích miest, o účasti sa rozhodne losovaním. Pri losovaní môžu byť uprednostnení členovia usporiadateľskej organizácie.
Vnútorný predpis o losovaní musí byť k dispozícii (najlepšie verejne) pred uzávierkou prihlášok.

Aby sa maximalizovala príležitosť pre všetkých, žiadny psovod alebo majiteľ nemôže štartovať s druhým alebo ďalším psom skôr, ako sa ponúkne štart všetkým ostatným v losovaní. Preto sa druhí alebo ďalší psi psovoda umiestnia na koniec losovania. Výnimkou sú národné alebo Európske majstrovstvá retrieverov, kde sa psi kvalifikujú a nevyberajú losovaním.

Divoké karty sa môžu poskytnúť rozhodcom, ktorí posudzovali Field Trial pre organizujúcu spoločnosť v predchádzajúcom roku, alebo ľuďom, ktorí sa významne podieľali
na jeho organizácii. Záleží na usporiadateľskej spoločnosti.

Článok 8 – Registrácia
Prihlášky je potrebné odoslať na sekretariát organizačného výboru v lehote určenej organizačným výborom. Organizačným výborom sa odporúča, aby poskytli registračný formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje, ako napríklad: meno psa, plemeno, pohlavie, farba, číslo plemennej knihy, číslo čipu, dátum narodenia, mená rodičov, meno chovateľa, mená a adresy majiteľov a psovodov.

Článok 9 – Obmedzenia
a) Na skúške sa nesmú zúčastniť psi, ktorých majitelia sú priamo alebo nepriamo vylúčení z FCI, alebo majú dlh voči organizácii pridruženej k FCI.
b) Účasť háravej suky je prísne zakázaná.
c) Po verejne oznámenom termíne uzávierky nebudú prijaté žiadne prihlášky.
d) Účastnícky poplatok sa nevracia, pokiaľ sa odstúpenie neoznámi aspoň 5 dní pred súťažou a ak sa neuskutoční z oprávneného dôvodu.
e) Prihlášky sú platné len vtedy, ak bolo zaplatené štartovné, pokiaľ sa organizácia nerozhodne prijať štartovné v deň súťaže.
f) Po uzávierke prihlášok nebude prijatá žiadna zmena registrácie.
g) Nepríjmajú sa: agresívne psy, psy trpiace nákazlivými chorobami, psy s monoorchidizmom alebo kryptorchizmom, psy patriace osobám, ktoré sú členmi spoločností alebo
klubov neuznaných členmi alebo zmluvnými partnermi FCI a psy, ktoré majú farbu neuznanú štandardom plemena FCI.

Článok 10 – Preloženie alebo zrušenie Field Trialu
Ak sa organizačný výbor rozhodne z vážnych dôvodov zmeniť dátum podujatia, musí informovať účastníkov čo najskôr.
Účastníci majú právo žiadať vrátenie zaplateného štartovného do ôsmich dní od oznámenia zmeny. Nevyžiadané poplatky budú použité v súťaži s novým dátumom.Organizačný výbor si ponecháva právo súťaž zrušiť a štartovné poplatky vrátiť.

Článok 11 – Rozhodcovia
Rozhodcov pozýva organizátor. Ich mená musia byť oznámené pred uzávierkou prihlášok a musia byť uvedené v programe súťaže.
FCI-CACIT Field Trial posudzujú najmenej dvaja, ale najlepšie štyria rozhodcovia (posudzujú vo dvojiciach).
Ak sa používa systém dvoch rozhodcov, obaja musia byť na Zozname Rozhodcov pre FCI Field Trial Retrieverov (príloha B), alebo na Oficiálnom Zozname Kennel Club Field Trial Rozhodcov (Panel A alebo B).
Ak sa použije systém štyroch rozhodcov, aspoň dvaja rozhodcovia musia byť členovia Zoznamu Rozhodcov pre FCI Field Trial Retrieverov (príloha B) alebo Oficiálneho Zoznamu
Rozhodcov Kennel Club Field Trial (panel A alebo B). Ostatní rozhodcovia musia byť schválení miestnym kynologickým klubom alebo národnou kynologickou organizáciou na posudzovanie Medzinárodných Field Trialov a na udeľovanie FCI-CACIT. Nemôžu posudzovať spoločne, ale musia byť v páre z rozhodcom zo zoznamu FCI alebo KC.
Rozhodcovia majú pri posudzovaní úplnú voľnosť. Ich rozhodnutia však musia byť v súlade s platnými predpismi.
Kandidáti na rozhodcov alebo rozhodcovia, ktorí ešte nie sú schválení na posudzovanie a udeľovanie FCI-CACIT, by mali byť povzbudzovaní, aby sa zúčastňovali
medzinárodných field trialov a boli v línii, maximálne jeden na každej strane. Nesmú však aktívne posudzovať, t. j. posielať psov, zúčastňovať sa porád, prehľadávať miesta, dávať pokyny psovodom, atď. Môžu klásť otázky posudzujúcim rozhodcom ak to situácia dovoľuje a/alebo podávať hlásenia po skončení súťaže. Nesmú však zaberať miesto FCI/KC rozhodcom. Tí, ktorí majú záujem získať skúsenosti týmto spôsobom, by mali v dostatočnom predstihu požiadať organizačný výbor o súhlas.

Organizátori si vyhradzujú právo nahradiť rozhodcov, ktorí nie sú schopní vykonávať svoje povinnosti počas rozhodovania alebo počas jeho časti, alebo prijať akékoľvek opatrenie, ktoré považujú za vhodné.

Článok 11.1 – Zámer
Úlohou rozhodcov je nájsť psa, ktorý ich počas súťaže najviac poteší kvalitou práce. Preto pri Field Triale musia dať najvyššiu prioritu prirodzenej schopnosti psa vyhľadávať zver.

Žiadny rozhodca by nemal prijať pozvanie a žiadny účastník by nemal nastúpiť na súťaž, ak nie je plne oboznámený s platnými predpismi pre Field Trial.

Na začiatku súťaže by sa mali rozhodcovia navzájom predstaviť a určiť si svoje pozície v línii, ktoré zostanú rovnaké počas celej súťaže. Rozhodcovia by mali poučiť strelcov a psovodov, a ak ich podmienky kedykoľvek prinútia odchýliť sa od stanovených opatrení, mali by o tom informovať hlavného/hlavnú stewarda/stewardku, aby mohol/mohla informovať súťažiacich, strelcov a ostatných zainteresovaných.

Rozhodcovia by sa mali uistiť, že majú v línii správne psy.

Hoci by rozhodcovia mali prijať primerané opatrenia pre bezpečnosť súťažiacich psov, je aj povinnosťou psovodov zaručiť predtým, ako dostanú pokyn na vykonanie úlohy, že
ich psy sú vhodne vycvičené, fyzicky zdatné a pripravené na vykonanie úlohy, ktorú im rozhodcovia zadajú.

Článok 11.2 – Posudzovanie
Na konci každého aportu sa rozhodcom odporúča zaradiť každého psa do kategórie A alebo B (+ alebo – ) podľa vykonanej práce. Takéto hodnotenia môžu byť príležitostne doplnené ďalšími poznámkami. Je však nevyhnutné poznamenať, že hodnotenia by sa nikdy nemali spätne upravovať. Nikdy by sa nemalo kombinovať niekoľko hodnotení s cieľom získať pre psa jedno hodnotenie.
Keď rozhodca alebo rozhodcovia uvidia všetky psy, poradia sa, aby určili, ktoré psy chcú vyradiť alebo ponechať. Je veľmi dôležité, aby si rozhodcovia urobili krátke poznámky o práci každého psa. Rozhodcovia by sa nikdy nemali spoliehať na svoju pamäť.

Pes by mal pokojne reagovať na výstrel a pád zveri a na povel by mal jemne priniesť do ruky srstnatú aj pernatú zver. Psovodi nesmú posielať svojich psov, kým im rozhodca nedá pokyn.

Rozhodcovia by mali požiadať strelcov, aby nestrieľali priamo nad psa v oblasti, v ktorej už pracuje na prinášaní.

Ak je to možné, všetka poranená zver by sa mala podľa možnosti okamžite dohľadať a/alebo odniesť. Ak nenastanú výnimočné okolnosti, poranená zver by sa mala dohľadať skôr ako mŕtva.
Ak sa zver nedá dohľadať, rozhodca musí touto úlohou poveriť oficiálneho psovoda a psa určeného na tento účel.
Ak je zver strelená veľmi blízko psa, čo by spôsobilo, že aport nemá žiadnu hodnotu, môže byť po aport vyslaný pes pod vedením iného rozhodcu. Počas prvého kola súťaže by mali mať súťažiace psy, pokiaľ je to možné, možnosť priniesť zver zastrelenú ich vodičmi-strelcami.

Ak sa psom, ktoré boli vyslaní po aport, nepodarí zver dohľadať, rozhodcovia by mali prehľadať oblasť pádu zveri a ak nájdu zver, neúspešné psy, okrem výnimočných
okolností, budú zo súťaže vyradené. Ak by sa však ukázalo, že pes alebo psy boli skúšané v nesprávnej oblasti, nemali by byť takto potrestané, ak pracovali správnym
spôsobom. V prípade, že sa psovi alebo psom nepodarí dohľadať zver a nebudú vyradené z vyššie uvedených dôvodov, rozhodcovia budú prácu aj tak hodnotiť. Toto
hodnotenie a komentár sa započítavajú do celkového hodnotenia psa a môžu ovplyvniť jeho prípadné umiestnenie.

Dobrý marking je pre aportujúceho psa nevyhnutný, pretože by nemal zbytočne narúšať terén. Rozhodcovia by mali plne oceniť psa, ktorý ide priamo k dopadnutej zveri a začne dohľadávať. Podobne by mali oceniť aj schopnosť chytiť stopu zajaca, králika alebo pernatej zveri.

Dobré prinášanie zahŕňa rýchle a hladké zdvihnutie zveri, po ktorom nasleduje rýchly návrat. Psovod by nemal zver vytrhávať alebo ťahať z papule psa.
Zatiaľ čo rozhodcovia by nemali tvrdo trestať psa za to, že zver položí na zem, aby dosiahol pevnejší úchop, nikdy však nesmú tolerovať nedbalé prinášanie.

Dobrý pes na vyhľadávanie zveri by sa nemal spoliehať na psovoda, aby našiel zver. Mal by však byť poslušný a v prípade potreby reagovať na signály svojho psovoda. Psy, ktoré preukazujú schopnosť vyhľadávať zver a iniciatívu pri hľadaní a prinášaní, by sa mali zaradiť nad psy, ktoré musia byť k zveri navigované. Zvyčajne platí, že najlepší pes vyžaduje najmenej handlingu. Inštinktívne pozná správanie poranenej zveri a aj ťažká dohľadávka vyzerá jednoducho a ľahko.

Ak sa vyslaný pes správa ľahostajne pri postrelenej utekajúcej zveri, treba ho okamžite odvolať. Ak bolo na dohľadávku vyslaných viac psov, práca všetkých týchto psov musí byť posúdená v závislosti od poradia, v akom boli vyslaní.

Článok 11.3. – Eye wipe & First dog down

Zver dohľadaná druhým alebo nasledujúcim psom alebo rozhodcom predstavuje „eye wipe“ (vytrenie zraku). Psy, ktoré počas súťaže dostali „eye wipe“, bez ohľadu na to. kedy k tomu prišlo, budú zo súťaže vyradené. Všetky takéto vyradenia by sa mali posudzovať podľa zásluh. Ak prvý vyslaný pes preukáže schopnosti tým, že si zapamätá dopad, predvedie ťažkú prácu na línii alebo v priestore, nemusí byť automaticky vylúčený z hodnotenia ak zver nedohľadá, za predpokladu, že zver nedohľadá iný pes skúšaný rozhodcami a ani rozhodcovia pri prehľadávaní priestoru, ktorý nariadili psovodovi prehľadať. Okrem toho sa môžu vyskytnúť prípady, ktoré znemožnia okamžité vyslanie psa. Ak sa tak stane a dôjde k výraznému oneskoreniu, takto vyslaný pes by nemal byť potrestaný a vyradený.

Čl. 11.4. – Tvrdý úchop
Všetka zver by sa mala preskúmať, či nemá znaky tvrdého úchopu. Pes s tvrdou papuľou len zriedka poskytuje viditeľný dôkaz tvrdosti, zver jednoducho rozdrví na jednej alebo oboch stranách rebier. Vizuálna kontrola a rozfúknutie peria na vtákovi neodhalí poškodenie, nevyhnutná je hmatová kontrola. Položte si zver na dlaň hruďou nahor, hlavou dopredu a prstami a palcom nahmatajte rebrá. Mali by byť zaoblené a pevné. Ak sú prepadnuté alebo ploché, môže to svedčiť o tvrdej papuli. Dbajte na to, aby sa zver dostala k spolurozhodcom na preskúmanie. Rozhodcovia by sa mali vždy ubezpečiť, že poškodenie spôsobil pes, a nie výstrel alebo pád. Rozhodcovia si
musia byť vedomí rozdielu medzi poškodením hrudného koša spôsobeným výstrelom a celkom výrazným poškodením spôsobeným psom. Psovodi musia mať možnosť skontrolovať poškodenú zver v prítomnosti rozhodcov, ale rozhodnutie rozhodcov je konečné. Istým znakom dobrého úchopu papule psa je, keď pes prinesie živú zver, ktorej hlava je stále zdvihnutá a oči otvorené. Prípadné povrchové poškodenie sa v tomto prípade môže ignorovať. Občas sa môže stať, že zadná strana postreleného utekajúceho vtáka môže byť rozrezaná a vyzerá škaredo. Tu treba byť opatrný, pretože to môže byť dôsledok príliš ťvrdého ulovenia alebo nedostatku skúseností pri naháňaní postreleného vtáka mladým psom. V takomto prípade by nemalo byť žiadne váhanie ohľadne tvrdej papule. Pes musí byť vyradený.

Čl. 12 – Rozhodcovský zbor FCI pre Field Trial Retrieverov
Rozhodcovský zbor FCI pre Field Trial Retrieverov (príloha B) je zoznam rozhodcov, ktorých menuje miestny kynologický klub alebo národná kynologická organizácia pridružená k FCI na
posudzovanie medzinárodných field trialov retrieverov a udeľovanie FCI-CACIT. Zoznam vedie komisia FCI pre retrieverov a je uverejnený na webovej stránke FCI. Každý delegát komisie FCI pre retrieverov je zodpovedný za aktualizáciu tohto zoznamu, pokiaľ ide o jeho krajinu, a za navrhovanie nových rozhodcov.

Čl. 13 – Stewardi
Stewardov menuje organizačný výbor. Ich úlohou je pomáhať rozhodcom pri vyvolávaní psov a udržiavať potrebný poriadok medzi súťažiacimi a divákmi. Za dodržiavanie predpisov zodpovedá hlavný steward, ktorý by mal byť prítomný počas celej súťaže. Hlavný steward nesmie zasahovať do rozhodnutí rozhodcov, ktoré sú konečné, mal by však rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré nesúvisia s posudzovaním a nie sú stanovené v pravidlách a predpisoch. Hlavný steward môže požiadať rozhodcov o pomoc pri takomto rozhodnutí a toto rozhodnutie by malo byť konečné.

Čl. 14 – Vedenie psa
Všetci súťažiaci musia byť prítomní, keď hlavný steward oznámi začiatok súťaže, a následne, keď to vyžadujú rozhodcovia. Súťažiaci, ktorý nie je prítomný, keď hlavný steward oznámi začiatok súťaže, a ktorého číslo bolo postúpené náhradnému psovi, stráca nárok na účasť na súťaži. Ak sa súťažiaci zdrží v dôsledku okolností, ktoré sú podľa názoru hlavného stewarda výnimočné, môže mu byť aj tak umožnené absolvovať súťaž v poradí podľa vyžrebovania za predpokladu, že je k dispozícii, keď ho rozhodcovia vyzvú.
Psa musí počas celého trvania súťaže viesť tá istá osoba.
Každá osoba zodpovedná za psa na Field Triale musí vždy zabezpečiť, aby bol pes pod riadnou kontrolou na mieste konania a počas presunu na alebo z miesta konania v akomkoľvek dopravnom prostriedku poskytnutom na tento účel.
Psy nesmú byť na vôdzke a ani mať na sebe žiadnu formu obojku, ak sú pod hodnotením rozhodcu.

Psovod nesmie používať žiadne donucovacie alebo kontrolné prostriedky.

Žiadna osoba nesmie na Field Triale, pod hrozbou vylúčenia, fyzicky trestať psa alebo neprimerane s ním zaobchádzať.

Ak, po porade s rozhodcami hlavný steward usúdi, že pes nie je schopný súťažiť z dôvodu nákazlivej choroby alebo nepriaznivého fyzického stavu, musí byť takýto pes okamžite vyradený zo súťaže a odvedený z terénu.

Psovod a pes musia byť vždy k dispozícii na dohľadanie postrelenej zveri, ak je to potrebné podľa dohody medzi hostiteľom a organizátorom skúšky.

Článok 15 – Určenie poradia
Štartovné čísla sa losujú tesne pred súťažou za prítomnosti súťažiacich. Field Trial (drive alebo walk up) by mal prebiehať s ľavou a pravou stranou súťažiacich, pričom každú stranu posudzuje iný rozhodca alebo iná dvojica rozhodcov. Súťažiaci s číslami 1 a 2 štartujú vpravo, čísla 3 a 4 vľavo. Odvtedy sú súťažiaci posielaní na voľné miesta v číselnom poradí. Vo výnimočných
prípadoch (keď ľavú a pravú stranu oddeľuje prekážka, veľká vzdialenosť a pod.) sa so súhlasom rozhodcov rozhodne o rozdelení súťažiacich.

V prípade, že sa psy majú rozdeliť medzi rozhodcov, rozdelia sa na párne a nepárne čísla. V prvom kole bude nepárne psy posudzovať pravý rozhodca (rozhodcovia) a párne psy ľavý rozhodca (rozhodcovia). Ak sa prijme tento systém, v druhom kole musí nepárne psy, ktoré zostanú v súťaži vidieť ľavý rozhodca (rozhodcovia) a párne psy pravý rozhodca (rozhodcovia). Potom môžu rozhodcovia v prípade potreby pokračovať v striedaní psov zostávajúcich v súťaži týmto spôsobom, kým nebudú posudzovať spoločne alebo sa nevrátia k číselnému poradiu.

Na začiatku by mal byť pes s najnižším číslom pri každom rozhodcovi umiestnený po jeho pravici.

Všetky psy, pokiaľ neboli vyradené, musia byť v prvých dvoch kolách posudzované viac ako jedným rozhodcom, ak sú dvaja rozhodcovia, alebo viac ako jednou dvojicou rozhodcov, ak sú štyria. Bez ohľadu na to či súťaž prebieha v číselnom poradí alebo je rozdelená, za výnimočných okolností nesmú psy v druhom kole nastúpiť na rad pod tým istým rozhodcom (rozhodcami) ako v prvom kole. Po druhom kole môžu byť psy privolané späť do radu v číselnom poradí na ktorúkoľvek stranu v systéme štyroch rozhodcov alebo ku ktorémukoľvek rozhodcovi v systéme dvoch rozhodcov.

Ak situácia dovoľuje dve prinášania v prvom kole, potom je obvyklým postupom jedno prinášanie v druhom kole. Je nevyhnutné, aby bol hlavný steward informovaný o všetkých psoch vyradených z akéhokoľvek dôvodu. To mu umožní mať v prípade potreby k dispozícii správnych psov. Je však zodpovednosťou rozhodcu (rozhodcov), aby boli v rade správne psy.
Hlavný steward by mal posielať psov v druhom kole k príslušnému rozhodcovi, ak je v rade voľné miesto. Psy z druhého kola by mali mať možnosť byť skúšané proti psom z prvého kola, keď nastane takáto situácia.

Rozhodca by mal dbať na to, aby každý pes dostal svoju šancu v správnom poradí, najprv od najnižšieho čísla vpravo. Ak by pes č. 1 neuspel a pes č. 2 by bol úspešný a vyradil by svojho partnera, č. 2 má stále šancu pri ďalšom aportovaní. Za týchto okolností môže pes dostať dva po sebe nasledujúce aporty.

Keď rozhodca skúša psov na svojej strane, napr. č. 1 a 2, za inými psami, ak je pes č. 1 úspešný, potom by ďalší aport pod vedením tohto rozhodcu mal byť ponúknutý psovi č. 2. Ak tie dva psy na zveri neuspejú, rozhodca by nemal zavolať nových psov na líniu, aby sa pokúsili o aport, kým sa neodskúšajú všetky psy, ktoré už v línii boli. V záverečných fázach súťaže postupujú rozhodcovia podľa vlastného uváženia.

Psy v línii by sa mali posielať v poradí, a to aj v prípade, že sa psovi pridelí po sebe idúci aport. Nový pes, ktorý prichádza na líniu, by nemal byť poslaný po ďalší aport.

V záujme zjednodušenia by sa línia mala vypĺňať číselne sprava doľava. V prípade, že 3 alebo 4 psy sú vyradené, línia by sa mala doplniť číselne sprava. Jedinou výnimkou je, keď v línii na ľavej strane zostane len jeden pes, potom by mal pes s najnižším číslom, ktorý prichádza na líniu, aby tohto psa doplnil.

Psy musia byť vylúčené z ďalšej účasti na súťaži, ak sa dopustili vylučujúcej chyby.

Čl. 16 – Práca vo vode
Ak je to možné, uprednostňuje sa skúšať psy vo vode počas Field Trialu. V prípade, že to možné nie je, táto skutočnosť nebráni udeleniu titulu FCI-CACIT.
Na udelenie titulu Medzinárodný šampión práce FCI (FCI-C.I.T.) musí pes preukázať schopnosť plávať v hlbokej vode absolvovaním vodnej skúšky. Potrebný certifikát o absolvovaní vodnej skúšky potvrdzuje, že pes vstupuje do vody ochotne a pláva k spokojnosti rozhodcu. Môže byť vydaný na akejkoľvek oficiálnej (národnej) súťaži alebo skúške retrieverov, podpísaný ktorýmkoľvek oficiálnym (národným) rozhodcom.

Vzor certifikátu z vodnej práce:
______________________________________________________________________________________
Názov organizujúcej spoločnosti uznanej FCI

Podpísaný rozhodca …………………………………potvrdzuje, že pes…………………………………, plemeno……………………………………., Číslo plemennej knihy…………………………….., absolvoval vodnú skúšku.
Na vodnej skúške dňa ……………………………., organizovanej organizáciou ……………………………………………………………………..

Dátum:………………………………., podpis…………………………..

Článok 17 – Hodnotenie práce
Ideálny retriever je pozorný, pokojný, vyrovnaný, tichý na stanovišti alebo pri nohe, bez toho, aby vyžadoval pozornosť svojho psovoda. Mal by si dobre všímať dopad zveri a dlho si ho pamätať. Po vyslaní má zver vytrvalo hľadať, byť iniciatívny, má dobre pracovať s čuchom a má prejaviť lovecký pud. Musí prejaviť chuť pracovať v akomkoľvek teréne a bez váhania ísť do vody. Pracuje, aby urobil radosť svojmu vodičovi, spolupracuje s ním bez prejavu závislosti na ňom. Nájdenú zver prináša
rýchlo, správne, s mäkkých úchopom. Zver odovzdáva správne do ruky.

a) plusové body

 • prirodzená schopnosť vyhľadávať zver
 • kontrola
 • vášeň a štýl
 • tichý a pokojný
 • dobrá dohľadávka a prinášanie
 • dobrý čuch
 • rýchlosť
 • marking

b) závažné chyby

 • prílišná závislosť na vodičovi
 • hlasné povely vodiča
 • nepokoj na stanovišti
 • vyžadujúci zvýšenú pozornosť vodiča
 • zlý marking
 • zlá práca pri nohe
 • nedbalé prinášanie
 • pomalá práca, bez iniciatívy
 • eye – wipe
 • first dog down

Jedna závažná chyba alebo B aport znamená pre psa koniec súťaže.

S jednou závažnou chybou, B aportom alebo dvoma A- už pes nemôže dostať známku „výborný“ . Ak pes predtým podal dobrý výkon na aspoň 3 aportoch, rozhodcovia mu môžu stále udeliť známku „dobrý“ alebo „veľmi dobrý“.

Psy s menej ako tromi dobrými aportami a závažnou chybou, aportom B alebo dvoma aportami A- sú „neklasifikované“ (NC).

c) vylučujúce chyby

 • zámena zver
 • fyzický kontakt so psom
 • agresívne správanie
 • tvrdý úchop zveri
 • kňučanie alebo štekanie
 • strach z výstrelu
 • opustenie stanovišťa
 • nekontrolovateľnosť, naháňanie nestrelenej zveri, lov so zverou v papuli
 • odmietnutie vstupu do vody
 • odmietnutie priniesť nájdenú zver

 

Článok 18 – Ceny a tituly
Tituly budú uznané FCI len v prípade, že súťaž absolvuje minimálne 6 psov.

Rozhodcovia majú plnú právomoc neudeliť žiadny titul, ak podľa ich názoru bol výkon psov nedostatočný.

Ku kvalifikáciám sa pripája hodnotenie:
Vynikajúci – veľmi dobrý – dobrý, alebo rovnocenné národné hodnotenie.
Na získanie FCI-CACIT by mal pes absolvovať aspoň 5 (päť) aportov a dosiahnuť výnimočný výkon.

Umiestniť sa môžu len psy, ktoré dokončili súťaž s rovnakým počtom aportov.

Článok 19 – Udeľovanie cien
Na konci súťaže rozhodcovia vyhlásia a okomentujú výsledky a pred odchodom odovzdajú výsledkové listiny organizátorom.

Anglické znenie týchto predpisov je autentické.

Tieto zmenené predpisy schválil Generálny výbor FCI na svojom online zasadnutí 27. januára 2022.

 

Prevzaté a preložené z fci.be | zdroj (PDF)

Staňte sa Členom a Objavte Nový Svet

Vitajte v komunite Working Retriever SK!

Pred začatím vyplňovania prihlášky si, prosím, prečítajte Stanovy nášho klubu a Vykonávací predpis členstva, aby ste sa uistili, že naša komunita je pre vás tá pravá.

Detaily členského poplatku:

 • Výška ročného poplatku: 40€
 • Platnosť členstva: Od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Splatnosť poplatku: 31. januára, alebo ihneď po podaní prihlášky počas roka.

Možnosti platby:

 • Platba v hotovosti: Možná na našich klubových podujatiach alebo stretnutiach.
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

Ak sa Vaše meno líši s tým na bankovom účte, prosím, uveďte ho do poznámky ku platbe. S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.

Email *
Titul
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Trvalý pobyt *
Telefónne číslo *
Číslo uveďte v medzinárodnom formáte.
Som majiteľom plemena *
Občianstvo *
Som *
SPZ - Slovenský poľovnícky zväz

Podporte nás

MILÍ ČLENOVIA A PRIATELIA,
 
ak sa Vám páči, čo robíme a o čo sa v našom klube snažíme, budeme radi, ak sa rozhodnete nás podporiť poukázaním 2% z Vašich daní.
 
Poukázaním Vašich 2% asignáciou dane pomôžete fungovaniu nášho klubu. Zo získaných prostriedkov platíme náklady na tréningy a organizáciu našich súťaží.
 
Ak máte vo svojom okolí ľudí, prípadne firmy, ktoré chcú pomôcť dobrej veci, prípadne nie sú ešte rozhodnutí, prosíme, spomeňte si na nás.
 
Ďakujeme za Vašu podporu!
Naše údaje:
IČO: 42404789
NÁZOV: WORKING RETRIEVER SK
číslo účtu: SK7283300000002900883610
Pozývame Vás na Pravidlá súťaže

Uzávierka prihlášok:

Meno majiteľa / Owner's first name *
Priezvisko majiteľa / Owner's last name *
Zúčastním sa / I will attend
Email *
Telefónne číslo / Phone number *
Číslo uveďte v medzinárodnom formáte. / Enter the number in international format.
Trvalý pobyt / Permanent residency *
Členstvo v združení WR SK / Membership in WR SK *
Psovod / Handler
Vyplňte iba v prípade, ak psovod nie je majiteľom psa. / Fill in only if the handler is not the owner of the dog.
Trieda / Class *
Meno psa / Dog's name *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Plemenná kniha a číslo zápisu / Stud book and registration number *
Číslo mikročipu / Microchip number *
Dátum narodenia psa / Dog's date of birth *
Plemeno / Breed *
Pohlavie / Sex *
Otec psa / Father of the dog *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Matka psa / Mother of the dog *
Napíšte meno tak, ako je uvedné v rodokmeni. / Write the name as it appears in the pedigree.
Chovateľ psa / Breeder *
Kvalifikoval sa niekedy prihlásený jedinec na medzinárodnom CACIT Field Triale s hodnotením "Výborný" alebo "veľmi dobrý"? *
KDE a KEDY bola kvalifikácia získaná a KTO posudzoval?
Kvalifikačná kartička
Maximálna veľkosť je 4 MB prosím použite nástroj pre optimalizáciu obrázkov.
PDF, JPEG alebo PNG
Rodokmeň / Pedigree *
Maximálna veľkosť je 4 MB prosím použite nástroj pre optimalizáciu obrázkov.
PDF, JPEG alebo PNG
Prosím vyplňte všetky povinné polia

PRIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ A TERMÍN VÁM BUDE REZERVOVANÝ AŽ PO UHRADENÍ POPLATKU.

člen WRSK: ,- € / pes / trieda
nečlen WRSK: ,- € / pes / trieda
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

kód naskenujte cez bankovú aplikáciu

Ak sa Vaše meno líši s tým na bankovom účte, prosím, uveďte ho do poznámky ku platbe. S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.